Umowy w zakresie zaopatrzenia w wodę i/lub odprowadzania ścieków przygotowuje Dział Zbytu, w dni powszednie w godzinach od 7:00 do 15:00,
w pokoju nr 5 lub 6.
Kontakt telefoniczny z Działem Zbytu: 55 246 95 86 lub 55 246 95 85


Dokumenty potrzebne do zawarcia umowy zależą od osobowości prawnej i są wymienione poniżej.

Osoby fizyczne 
Lista wymaganych dokumentów:

 • Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków;
 • Aktualny dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości (np.: odpis z księgi wieczystej lub pisemne podanie numeru księgi wieczystej, wypis z aktu notarialnego, wypis z rejestru gruntów, umowa najmu, umowa dzierżawy, postanowienie Sądu);
 • Protokół zdawczo-odbiorczy - zawierający numer i stan wodomierza na dzień przekazania, podpisany przez stronę przekazującą i przejmującą lub pisemne oświadczenie o kontynuacji świadczenia;
 • Wniosek dotychczasowego Odbiorcy usług o rozwiązanie umowy.


Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
Lista wymaganych dokumentów:

 • Wniosek zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków;
 • Aktualny dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości (np.: odpis z księgi wieczystej lub pisemne podanie numeru księgi wieczystej, wypis z aktu notarialnego, wypis z rejestru gruntów, umowa najmu, umowa dzierżawy, postanowienie Sądu);
 • Protokół zdawczo-odbiorczy zawierający numer i stan wodomierza na dzień przekazania, podpisany przez stronę przekazującą i przejmującą lub pisemne oświadczenie o kontynuacji świadczenia;
 • wydruk z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 • Wniosek dotychczasowego Odbiorcy usług o rozwiązanie umowy.


Spółki cywilne
Lista wymaganych dokumentów: 
 

 • Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków
 • Aktualny dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości (np.: odpis z księgi wieczystej lub pisemne podanie numeru księgi wieczystej, wypis z aktu notarialnego, wypis z rejestru gruntów, umowa najmu, umowa dzierżawy, postanowienie Sądu itp.);
 • Protokół zdawczo-odbiorczy zawierający numer i stan wodomierza na dzień przekazania, podpisany przez stronę przekazującą i przejmującą lub pisemne oświadczenie o kontynuacji świadczenia;
 • Wniosek dotychczasowego Odbiorcy usług o rozwiązanie umowy;
 • Wydruk z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 • Umowa spółki cywilnej;
 • Aktualne pełnomocnictwo dla osób podpisujących wniosek o zawarcie umowy oraz umowa, jeżeli osoby te nie są wymienione we właściwym rejestrze.


Osoby prawne oraz spółki osobowe

 • Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków;
 • Aktualny dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości (np.: odpis z księgi wieczystej lub pisemne podanie numeru księgi wieczystej, wypis z aktu notarialnego, wypis z rejestru gruntów, umowa najmu, umowa dzierżawy, postanowienie Sądu);
 • Protokół zdawczo-odbiorczy zawierający numer i stan wodomierza na dzień przekazania, podpisany przez stronę przekazującą i przejmującą lub pisemne oświadczenie o kontynuacji świadczenia;
 • Wniosek dotychczasowego Odbiorcy usług o rozwiązanie umowy;
 • Aktualny wypis z właściwego rejestru;
 • Aktualne pełnomocnictwo dla osób podpisujących wniosek o zawarcie umowy oraz umowę, jeżeli osoby te nie są wymienione we właściwym rejestrze.


Wspólnoty mieszkaniowe
Lista wymaganych dokumentów:

 • Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków;
 • Aktualny dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości (np.: odpis z księgi wieczystej  lub pisemne podanie numeru księgi wieczystej, wypis z aktu notarialnego, wypis z rejestru gruntów, umowa najmu, umowa dzierżawy, postanowienie Sądu);
 • Protokół zdawczo-odbiorczy zawierający numer i stan wodomierza na dzień przekazania, podpisany przez stronę przekazującą i przejmującą lub pisemne oświadczenie o kontynuacji świadczenia;
 • Wniosek dotychczasowego Odbiorcy usług o rozwiązanie umowy;
 • Uchwała o wyborze Członków Zarządu Wspólnoty wraz z listą głosujących;
 • Pełnomocnictwo dla Zarządcy do zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków lub umowa o powierzeniu zarządzania budynkiem;
 • zaświadczenie o nadaniu nr REGON i decyzja o nadaniu nr NIP.


Jednostki i zakłady budżetowe gminy miejskiej Malbork
Lista wymaganych dokumentów:

 • Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków;
 • Aktualny dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości (np.: odpis z księgi wieczystej lub pisemne podanie numeru księgi wieczystej, wypis z aktu notarialnego, wypis z rejestru gruntów, umowa najmu, umowa dzierżawy, postanowienie Sądu);
 • Protokół zdawczo-odbiorczy zawierający numer i stan wodomierza na dzień przekazania, podpisany przez stronę przekazującą i przejmującą lub pisemne oświadczenie o kontynuacji świadczenia;
 • Wniosek dotychczasowego Odbiorcy usług o rozwiązanie umowy;
 • Decyzja o ustanowieniu trwałego zarządu nieruchomością;
 • Pełnomocnictwo Burmistrza Miasta Malborka lub akt powierzenia.