W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kompetencje organów

XML

Treść

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW
1. Zgromadzenie wspólników podejmuje uchwały w sprawach:
 • zatwierdzenia kierunków rozwoju Spółki oraz wieloletnich programów jej działalności;
 • rozpatrywania i zatwierdzania sprawozdania, bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok obrachunkowy;
 • udzielania absolutorium władzom Spółki z wykonania przez nie obowiązków;
 • zmiany umowy Spółki;
 • podziału zysku lub pokrycia strat;
 • wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki;
 • podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego;
 • zbycia i zastawienia udziałów;
 • powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej;
 • określenia zasad i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej i Zarządu;
 • rozszerzenia Spółki o nowych Wspólników;
 • rozwiązywania i likwidacji Spółki;
 • nabycia i zbycia nieruchomości;
 • rozpatrywania i rozstrzygania wniosków przedstawionych przez Zarząd;
 • uchwalania regulaminu wyboru członków rady nadzorczej przez pracowników spółki.
2. Zgromadzenie Wspólników może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
3. Zwyczajne zgromadzenie Wspólników zwołuje corocznie Zarząd nie później niż w ciągu sześciu miesięcy od zakończenia roku obrachunkowego.
4. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy albo na żądanie Wspólnika posiadającego co najmniej 10% kapitału zakładowego.
5. Zgromadzenie Wspólników zwołuje się za pomocą listów poleconych wysłanych przynajmniej na dwa tygodnie przed terminem zgromadzenia.
6. W zgromadzeniu Wspólników, każdemu udziałowi odpowiada jeden głos.
7. Zgromadzenia Wspólników mogą odbywać się również w siedzibie Urzędu Miasta Malborka.
8. W czasie gdy Spółka pozostaje jednoosobową spółką Gminy Miejskiej Malbork, funkcję Zgromadzenia Wspólników pełni organ Wykonawczy Gminy

RADA NADZORCZA

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków.
2. Dwóch członków Rady Nadzorczej wybierają pracownicy spółki w głosowaniu tajnym, bezpośrednim i powszechnym.
3. Pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje spośród osób, którzy złożyli egzamin na członka rady nadzorczej w trybie przewidzianym w przepisach ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji, i odwołuje Burmistrz Miasta Malborka.
4. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na trzyletnią kadencję.
5. Członkowie Rady Nadzorczej powołani są na wspólną kadencję.
6. Wspólna trzyletnia kadencja Rady Nadzorczej rozpoczyna się z dniem 01.07.2017 r. Odrębne kadencje członków Rady Nadzorczej powołanych przed tym dniem ulegają wydłużeniu i kończą się wspólnie z dniem odbycia zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników za ostatni rok jak wspólnej kadencji, tj. rok 2020.
7. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich gałęziach przedsiębiorstwa.
8. Prawo nadzoru służy łącznie całej Radzie Nadzorczej.
9. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje obowiązki za wynagrodzeniem, którego wysokość i zasady wypłacania określa Zgromadzenie Wspólników.
10. Wynagrodzenie powyższe obciąża koszty działalności Spółki

ZARZĄD SPÓŁKI

1. Zarząd Spółki składa się z jednej do dwóch osób.
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza Spółki.
3. Członek Zarządu nie może bez zgody Zgromadzenia wyrażonej na piśmie zajmować się interesami konkurencyjnymi jako Wspólnik lub członek władz innej spółki, a także prowadzić na własny rachunek działalności o charakterze zbliżonym do przedmiotu działania Spółki.
4. Członkowi Zarządu przysługuje od Spółki wynagrodzenie lub zwrot poniesionych kosztów związanych z pełnieniem funkcji wg zasad określonych uchwałą Zgromadzenia Wspólników.
5. Z członkiem Zarządu zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji, z obowiązkiem świadczenie osobistego, bez względu czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. W umowie między Spółką a członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Zgromadzenia Wspólników.
6. Kadencja Zarządu trwa 4 (cztery) lata.
7. W przypadku, gdy Zarząd jest wieloosobowy, jego członkowie są powoływani na wspólną kadencję.
8. Zarząd zarządza majątkiem i sprawami Spółki oraz kieruje całokształtem bieżącej działalności Spółki.